- که را بیشتر دوست داری، بگو ای مرد رازآلود؟ پدر، مادر، خواهر، یا برادرت؟

- نه پدری دارم، نه مادری، نه خواهری، نه برادری.

- دوستانت چه؟

- واژه ای بکار بردی که تا امروز برایم گنگ مانده.

- وطنت چطور؟

- نمیدانم جغرافیایش کجاست.

- زیبایی چطور؟

- گر اله و نامیرا بود، چه دوستش میداشتم.

- سیم و زر چطور؟

- بیزارم، آنگونه که شما از خدایان.

- دلبسته چیستی آخر، تو ای بیگانه ی غریب؟

- ابرها...ابرهایی که میگذرند، آن بالا، آن بالا... ابرهای شگفت انگیز.


*شارل بودلر*

منبع : آوَخ |ابرها؛ برای آسمانی که این روزها بی رحمانه زیباست! منبع : آوَخ |ابرها؛ برای آسمانی که این روزها بی رحمانه زیباست!
برچسب ها : چطور؟